Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 
Do końca roku szkolnego pozostało
.

Gimnazjum Gminne w Dobroszycach

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany         dalej regulaminem, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zapoznać się z regulaminem korzystania

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów edukacyjnych

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki luba materiały edukacyjne  mające postać papierową,

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną,

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Wypożyczenie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

4. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września (w miarę dostępności podręczników).

6. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 20 czerwca.

7. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD, mapy, plansze, itp.

stanowią integralną  część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o  ich dobry stan użytkowy.

2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek.

3. Uczeń/rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

4. Zabrania się jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

5. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia ( np. pracy domowej).

6. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem ( płyty CD, mapy, plansze itp.).

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału  edukacyjnego

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia  podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu 100% kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

3. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.

5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

6. W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe:

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu

i stosowania się do zawartych  w nich postanowień.

2. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor gimnazjum.

3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

Uczniowie klas II i III nie kupują podręczników ani ćwiczeń.

 

SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 2017/2018

K L A S A  II  G I M N A Z J U M
Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w roku szkolnym 2017/2018wnioskuje o zatwierdzenie następującego zestawu podręczników

Nr ew.
w wyk MEN

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

58/2/2009

Biologia

„Puls życia 2”Podręcznik do biologii dla gimnazjum

M. Jefimow

NOWA ERA

49/2/2009

Chemia

„Chemia Nowej Ery” cz. 2 Podręcznik dla gimnazjum

T. Kulawik,

M. Litwin

NOWA ERA

7/2/2009

7/3/210

Geografia

1) „Planeta Nowa Podręcznik do geografii kl. 2 gimnazjum cz. 2” +ćwiczenia

2) „Planeta Nowa Podręcznik do geografii kl. 3 gimnazjum cz. 3+ ćwiczenia

D. Szczepiński
M. Wójtowicz

NOWA ERA

742/1/2015 

Matematyka

„Matematyka na czasie”

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla gimnazjum

Zbiór zadań dla gimnazjum

Karolina Wej,

Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
E. Jabłońska,
M. Mędrzycka
J. Janowicz
 

NOWA ERA”

60/2/2010

Historia

„Śladami przeszłości” Podręcznik i ćwiczenia do historii dla klasy 2 gimnazjum

Stanisława Roszaka

NOWA ERA

77/1/2009

Wiedza
o społ.

„Dziś i jutro” Wiedza o społeczeństwie
Podręcznik z ćwiczeniami dl kl. 1-3 gimnazjum cz.1

I. Janicka,
A. Kucia,
T. Maćkowski

NOWA ERA

757/1/2015

Język polski

”Opisać Świat”

Kształcenie językowe 2 – zeszyt ćwiczeń do języka polskiego 

Pod redakcją Macieja Szulca

J. Kuchta

NOWA ERA

73/2/2009

73/3/2010

Fizyka

„To jest fizyka” Podręcznik dla gimnazjum cz. 2

„To jest fizyka” Podręcznik dla gimnazjum cz. 3

M. Braun

W. Śliwa

NOWA ERA

746/2/2015

Język niemiecki

Maine Deutschtour 2- Język niemiecki dla gimnazjum

Ewa  Kościelniak - Walewska

Małgorzata Kosacka 

NOWA ERA

313/3/2012

Język angielski

„Voices”3  Student s Book
Podręcznik dla  gimnazjum z ćwiczeniami dla kontynuujących

Catherine McBeth 

Macmillan 

Zajęcia artystyczne

Zeszyt  ćwiczeń – „Architektura”

A. Przybyszewska - Pietrasiak

MAC
EDUKACJA

AZ-32-01/10-KR-3/12

Religia


„Jestem z Wami” 

nie kupujemy podręcznika 

Praca zbiorowa

Wydawnictwo

WAM

Dopuszczam zestaw podręczników:                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                  (pieczątka i podpis dyrektora)

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia ……………………………………


SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 2017/2018

K L A S A  III  G I M N A Z J U M

Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w roku szkolnym 2017/2018wnioskuje o zatwierdzenie następującego zestawu podręczników 

Nr podr w szk. zest.

Nr ew.
w wyk MEN

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

PD.11.2015

58/2/2009

Biologia

„Puls życia 3”Podręcznik do biologii dla gimnazjum

M. Jefimow

NOWA ERA

PD.102015

49/2/2009

Chemia

„Chemia Nowej Ery” cz. 3 Podręcznik dla gimnazjum

T. Kulawik,

M. Litwin

NOWA ERA

PD.12.2015

7/2/2009

7/3/210

Geografia

„Planeta Nowa Podręcznik do geografii kl. 3 gimnazjum cz. 3+ ćwiczenia

D. Szczepiński
M. Wójtowicz

NOWA ERA

PD.08.2015

742/1/2015 

Matematyka

„Matematyka na czasie” 3

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla gimnazjum

Karolina Wej,

Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
E. Jabłońska,
M. Mędrzycka
J. Janowicz
 

NOWA ERA”

PD.02.2015

60/2/2010

Historia

„Śladami przeszłości” Podręcznik do historii dla klasy 3 gimnazjum

Stanisława Roszaka

NOWA ERA

PD.03.2015

77/1/2009

Wiedza
o społ.

„Dziś i jutro” Wiedza o społeczeństwie
Podręcznik dla kl. 1-3 gimnazjum cz.2

I. Janicka,
A. Kucia,
T. Maćkowski

NOWA ERA

PD.01.2015

757/1/2015

Język polski

”Opisać Świat”

Kształcenie językowe 3– zeszyt ćwiczeń do języka polskiego 

Pod redakcją Macieja Szulca

J. Kuchta

NOWA ERA

PD.09.2015

73/2/2009

73/3/2010

Fizyka

„To jest fizyka” Podręcznik dla gimnazjum cz. 4

M. Braun

W. Śliwa

NOWA ERA

PD.06.2015

746/2/2015

Język niemiecki

Maine Deutschtour 3- Język niemiecki dla gimnazjum

Maine Deutschtour 3- Język niemiecki ćwiczenia

Ewa  Kościelniak - Walewska

Małgorzata Kosacka 

NOWA ERA

PD.07.2015

313/3/2012

Język angielski

„Voices”4  Student s Book
Podręcznik dla  gimnazjum z ćwiczeniami dla kontynuujących

Catherine McBeth 

Macmillan 

PD.05.2017

725/2014

Plastyka

Sztuka tworzenia

Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Natalia Mrozkowiak

NOWA ERA

PD.23.2017 17/2009 Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie ”Edukacja dla bezpieczeństwa .Podręcznik z ćwiczeniami
dla kl. 1– 3 gimnazjum
J. Słoma,
G.  Zając

NOWA ERA

PD.16.2015

AZ-32-01/10-KR-3/12

Religia


„Jestem z Wami” 

nie kupujemy podręcznika 

Praca zbiorowa

Wydawnictwo

WAM

 

Dopuszczam zestaw podręczników:                                                                                                                                                                                                                              …………………………..
                                                                                                                                                                              (pieczątka i podpis dyrektora)

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia ……………………………………

 

 

 


 

 

 
Odsłon : 112872